Help me to count ~~~

2014年4月13日星期日

新吸塵機

Satursday 去完街番黎,點知比個賓姐炒我魷魚,

其實佢唔炒我,我安排好我份工,都炒佢嫁喇,佢變曬,對 dada 好差,遲 d 有機會先講,

佢一走,我就唔以買靚電器,

直立式吸塵機我想買好來喇,一送左佢走,我就即刻走去買,

今晚第一次用,方便,正牙!吸得爽牙!